Algemene voorwaarden

SportPartner is een online dienst waarmee mensen andere mensen kunnen vinden om mee te sporten. Sportpartner biedt een gratis basis lidmaatschap en een betaald Premium lidmaatschap. Persoonlijke gegevens, nodig voor een correcte werking van de dienst, worden niet doorverkocht aan derden. Als je je inschrijft op Sportpartner, dan gelden onze algemene voorwaarden. Lees deze zorgvuldig door zodat je je rechten en verplichtingen kent.

Artikel 1 Definities

1.1 In deze Gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt het volgende verstaan:

 • Sportpartner: Sportpartner B.V., tevens handelend onder de naam Sportpartner, kantoorhoudende te Schiphol-Rijk, en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58303952;
 • Content: alle informatie die door Gebruikers via de Website toegankelijk wordt gemaakt waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, Profielen van gebruikers;
 • Databank: de door Sportpartner aangelegde gegevensverzameling(en) met daarin Profielen en andere Content;
 • Dienst: de dienst die Sportpartner aan de Gebruiker verleent, zoals omschreven in art. 3;
 • Gebruiker: persoon die een Profiel heeft aangemaakt en gebruik maakt van de Dienst, Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden;
 • Inloggegevens: de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Gebruiker waarmee hij toegang krijgt tot zijn Profiel en gebruik kan maken van de Dienst;
 • Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, databankrechten, handelsnaamrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;
 • Partij: een partij (de Gebruiker en/of Sportpartner) bij deze Gebruiksvoorwaarden;
 • Privacy Statement: het privacy statement van Sportpartner, beschikbaar via deze link;
 • Profiel: een door een Gebruiker op de Website geplaatste omschrijving van zichzelf, waaronder zijn (schuil)naam, geslacht, leeftijd, locatie en eventueel een foto;
 • Website: de website van Sportpartner en alle onderliggende pagina’s.Artikel 2 Algemeen

2.1 Sportpartner is te allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de Dienst onder uw aandacht gebracht. Indien u de Dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Gebruiksvoorwaarden, accepteert u daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien u niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden, is uw enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken en uw Profiel te verwijderen.


Artikel 3 De Dienst

3.1 De Dienst biedt u de mogelijkheid om een Profiel te plaatsen dat andere Gebruikers en website bezoekers kunnen zien. Het doel van de Dienst is het via de website bij elkaar brengen van mensen om samen met elkaar te sporten. Gebruikers kunnen op basis van het Profiel een oordeel vormen over de eigenschappen en kwaliteiten van andere Gebruiker.

3.2 De Dienst bestaat uit verschaffen van toegang tot de Databank met andere leden die een sportmaatje zoeken en waarmee tegen contact opgenomen kan worden teneinde samen een sportafspraak te maken. Op de Website kunnen nadere voorwaarden gesteld worden waaronder de Gebruiker gebruik kan maken van de Dienst. Deze nadere voorwaarden hebben onder meer betrekking op de wijze waarop Profielen kunnen worden aangemaakt en geplaatst.


Artikel 4 Toegang tot de Dienst en beschikbaarheid

4.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst moet u een Profiel aanmaken op de manier zoals beschreven op de Website. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een Profiel op naam van een ander aan te maken. Tijdens de registratie moet u Inloggegevens opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot uw Profiel.

4.2 U bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van uw Inloggegevens. Het is niet toegestaan uw Inloggegevens aan derden te verstrekken. U bent aansprakelijk voor al het gebruik dat via uw Inloggegevens van de Dienst wordt gemaakt. Sportpartner mag ervan uitgaan dat u daadwerkelijk degene bent die zich aanmeldt met uw Inloggegevens. Zodra u weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet u Sportpartner daarvan op de hoogte stellen, onverminderd uw eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van uw Inloggegevens. Sportpartner is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Website en/of Dienst door derden.

4.3 Sportpartner is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens u, (i) procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Website en/of in de Dienst aan te brengen en (ii) de Dienst of uw Profiel (tijdelijk of blijvend) buiten gebruik te stellen, te beperken of te verwijderen.

4.4 Sportpartner is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens u voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Website en/of de Dienst.

4.5 Sportpartner geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Website en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.

4.6 U bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst.


Artikel 5 Gebruik van de Dienst

5.1 Sportpartner heeft geen kennis van en/of bemoeienis met de Content. Sportpartner is géén bemiddelingsinstantie. Het doel van de Dienst is slechts het bij elkaar brengen van mensen die een sportmaatje zoeken. Sportpartner voert geen controle uit ten aanzien van de kwaliteiten en eigenschappen van Gebruikers. Sportpartner accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en eigenschappen van de Gebruikers en is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit geplaatste advertenties of geselecteerde kandidaten.

5.2 U dient zelf een selectie te maken, gesprekken aan te gaan en afspraken te maken op basis van uw eigen wensen en criteria. De selectie en beslissing om met een bepaalde Gebruiker contact te hebben danwel een afspraak te maken ligt volledig bij uzelf. Sportpartner heeft nadrukkelijk geen bemoeienis met het contact dat naar aanleiding van de Dienst tussen de Gebruikers wordt gemaakt noch met de eventuele afspraken en/of overeenkomsten die uit dit contact voortvloeien. Indien u ontevreden bent of een klacht heeft over een Gebruiker, kunt u dit melden door contact op te nemen met de klantenservice van Sportpartner.

5.3 U bent zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die u met behulp van de Website en/of Dienst verricht.

5.4 Het is de Gebruiker en/of Bezoeker niet toegestaan om:

 • a. gebruik te maken van andere dan de door Sportpartner goedgekeurde tools om de Website of de Databank te doorzoeken, gebruik te maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen of enige soft- en/of hardwarematige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Databank toegankelijke gemaakte informatie, dan wel om de Databank op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
 • b. gegevens van andere Gebruikers te verzamelen via de Dienst om deze te gebruiken voor doeleinden anders dan die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn genoemd, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van Sportpartner;
 • c. de via de Dienst verkregen Content te verveelvoudigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden;
 • d. derden in te schakelen om één van de in dit artikel vermelde handelingen te verrichten.

Artikel 6 Content

6.1 U erkent en stemt ermee in dat de Profielen en/of andere Content die u ter beschikking stelt via de Dienst gebruikt kunnen worden door Gebruikers. U erkent dat Sportpartner geen invloed heeft op de naleving van deze Gebruiksvoorwaarden door andere Gebruikers en/of derden.

6.2 Het is niet toegestaan Content te plaatsen:

 • a. die discriminerend is terzake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend of ongepast wordt bevonden, ter bevinding van Sportpartner;
 • b. die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen, leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen of waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
 • c. die naar de mening van Sportpartner in strijd is met de goede zeden of goede smaak of gewelddadig is;
 • d. waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd, waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld of waarin uw contactgegevens zijn opgenomen;
 • e. die virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevat die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van Sportpartner te omzeilen;
 • f. die op onwaarheden is gebaseerd en/of misleidend is of die bestaat uit het aannemen van een valse identiteit en/of het onterecht suggereren dat de Gebruiker bij Sportpartner betrokken is;
 • g. waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden.
 • h. inbreuk maakt op de rechten van Sportpartner en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
 • i. in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacy Statement of enige geldende wet- en/of regelgeving, op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is of de belangen en goede naam van Sportpartner kan schaden.

6.3 Sportpartner behoudt zich het recht voor om Content in te korten, te wijzigen, te weigeren of te verwijderen van de Website indien dit naar het oordeel van Sportpartner noodzakelijk is, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot enig recht van u op schadevergoeding en/of aansprakelijkheid van Sportpartner.

6.4 Indien u van mening bent dat bepaalde Content inbreuk maakt op uw rechten dan wel de rechten van een andere Gebruiker of een derde, zal u dit onverwijld aan Sportpartner melden via de weg van artikel 12.


Artikel 7 Betaling

7.1 Afhankelijk van het gekozen abonnement, kunt u de Dienst gratis, danwel tegen betaling afnemen. De prijs voor het gebruik van de Dienst is afhankelijk van het abonnement dat u kiest. De abonnementen en bijbehorende prijzen zijn vermeld op de Website. De abonnementskosten voor abonnementen die afgesloten zijn via de iPhone App zijn hoger, doordat een deel van de transactie kosten die Apple maandelijks extra in rekening brengt, worden doorberekend naar de Gebruiker. U kan een abonnement dat afgesloten werd via de Iphone app annuleren via uw iTunes account. Prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

7.2 Sportpartner is gerechtigd op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen aan te passen. Indien u niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, kunt u het gebruik van de Dienst stoppen en uw Profiel verwijderen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden, danwel kiezen voor een gratis abonnement met behoud van uw Profiel.

7.3 Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op de Website. In geval van niet-tijdige betaling is Sportpartner gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden dan wel de toegang tot de Dienst op te schorten of te beperken tot het moment waarop u aan al uw (betalings)verplichtingen hebt voldaan, betaling van kosten en rente daaronder begrepen

7.4 Klachten met betrekking tot facturen en/of de Dienst schorten uw betalingsverplichtingen niet op.


Artikel 8 Intellectuele Eigendomsrechten

8.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst, waaronder in ieder geval de Website en de Databank, alsmede die via de Website en Dienst toegankelijk gemaakte informatie zoals de teksten, look-and-feel, templates van de Profielen, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, met uitzondering van de Content, berusten bij Sportpartner en/of haar licentiegevers.

8.2 Onder de voorwaarden die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, geeft Sportpartner u een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Dienst, waaronder de Databank, de Content en de Website, voor de doeleinden als beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

8.3 U behoudt in beginsel de Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de door u geplaatste Content. U erkent en stemt ermee in dat u door het beschikbaar stellen/uploaden van Content automatisch aan Sportpartner een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie verstrekt om deze Content openbaar te maken en te verveelvoudigen en op te nemen in de Databank voor zover dit in het kader van het aanbieden van de Dienst vereist is.

8.4 U doet uitdrukkelijk afstand van alle persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 van de Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding en het recht zich te verzetten tegen wijzigingen, voor zover dit krachtens dat wetsartikel is toegestaan.

8.5 U staat er jegens Sportpartner voor in dat u volledig rechthebbende bent ten aanzien van de Content en dat u volledig gerechtigd bent om de licentie als bedoeld in dit artikel te verlenen aan Sportpartner.

8.6 Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die via de Dienst of de Website toegankelijk wordt gemaakt, waaronder mede begrepen Content van andere Gebruikers, te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, te reverse engineren, openbaar te maken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Gebruiksvoorwaarden genoemde doeleinden, tenzij Sportpartner of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat.


Artikel 9 Privacy

9.1 Tijdens het aanmaken van het Profiel en gedurende het verlenen van de Dienst, verstrekt u (persoons)gegevens aan Sportpartner. Deze (persoons)gegevens zullen conform het Privacy Statement van Sportpartner en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.


Artikel 10 Garanties en vrijwaringen

10.1 U bent jegens Sportpartner aansprakelijk voor, en vrijwaart Sportpartner volledig tegen, alle schade en kosten die Sportpartner lijdt of maakt ten gevolge van (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door u, (ii) enig handelen van u bij het gebruik van de Dienst of (iii) van een onrechtmatige daad. Alle door Sportpartner gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houdt met dergelijke aanspraken zullen door u worden vergoed.

10.2 U staat er jegens Sportpartner voor in dat de informatie die u bij het aanmaken van uw Profiel en het plaatsen van Content verstrekt compleet, actueel en juist is. U erkent en begrijpt dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte Content van groot belang is voor de optimale werking van de Dienst.

10.3 U staat er jegens Sportpartner voor in dat u gerechtigd bent om van de Dienst gebruik te maken en dat u zal handelen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. U vrijwaart Sportpartner voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de Dienst door u, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het plaatsen van Content, op enigerlei wijze onrechtmatig is.


Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Sportpartner aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de Dienst dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

11.2 Indien Sportpartner aansprakelijk is jegens u voor schade uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door u aan Sportpartner betaalde vergoedingen (exclusief BTW) voor de Dienst waaruit de aansprakelijkheid van Sportpartner is voortgevloeid.

11.3 Sportpartner is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Dienst.

11.4 De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Sportpartner zelf en/of haar leidinggevenden.

11.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Sportpartner meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Sportpartner vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.


Artikel 12 Melding onrechtmatige informatie

12.1 Sportpartner is niet aansprakelijk voor enige schade in verband met het (onrechtmatig) gebruik van de Website. Sportpartner is slechts, onder de voorwaarden zoals hieronder aangegeven, gehouden om na ontvangst van een melding onmiskenbaar onrechtmatig materiaal te verwijderen of onmiskenbaar onrechtmatige activiteit stop te zetten.

12.2 Sportpartner behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot blokkering van materiaal of stopzetting van een activiteit over te gaan, indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de melding of de rechtmatigheid van het daarbij geleverde bewijs te twijfelen of indien een belangenafweging dit van haar eist. In dat kader kan Sportpartner bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat het betreffende materiaal of de betreffende activiteit onmiskenbaar onrechtmatig is.

12.3 Sportpartner zal op geen enkele wijze partij hoeven te zijn bij een geschil tussen degene die de melding doet en enige derde.

12.4 Degene die de melding doet vrijwaart Sportpartner tegen iedere aanspraak van derden in verband met de blokkering of verwijdering van materiaal of stopzetting van activiteiten. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Sportpartner lijdt, nog zal kunnen lijden of die Sportpartner dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – doch niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor rechtsbijstand.


Artikel 13 Duur & Beëindiging

13.1 Indien u gebruik maakt van een gratis abonnement, hebt u het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te staken en uw Profiel te verwijderen.

13.2 Indien u gebruik maakt van een betaald abonnement, wordt de Dienst afgenomen voor de door u gekozen termijn. Indien u gekozen hebt voor een abonnement voor bepaalde duur, kan tussentijds niet worden opgezegd en is Sportpartner niet gehouden enige vooruitbetaalde vergoeding voor het gebruik van de Dienst terug te betalen indien u het gebruik van de Dienst tussentijds staakt of uw Profiel verwijdert. Indien de Dienst voor onbepaalde duur is afgenomen of stilzwijgend is verlengd na afloop van de oorspronkelijke duur, kan de Dienst te allen tijde opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. In dat laatste geval zullen reeds betaalde bedragen naar rato aan u terugbetaald worden.

13.3 Sportpartner wijst u er op dat u geen gebruik kan maken van de afkoelingstermijn zoals vermeld artikel 7:46d lid 1 BW. De Dienst wordt door Sportpartner namelijk direct met uw instemming uitgevoerd, zoals bedoeld in artikel 7:46i lid 5 onder 1 BW.

13.4 In geval van ontbinding van de overeenkomst, vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen Sportpartner reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daar tegenover staande betalingsverplichting. Bedragen die Sportpartner vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Sportpartner ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

13.5 Bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct uw recht om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd. Sportpartner verwijdert bij beëindiging, om welke reden dan ook, onmiddellijk uw Profiel. Sportpartner blijft gerechtigd om alle Content te gebruiken zoals bepaald in artikel 8. Na het einde van de overeenkomst zal Sportpartner echter op uw eerste verzoek alle Content verwijderen of anonimiseren. Sportpartner is niet gehouden om na beëindiging van de overeenkomst, enige Content aan u te verstrekken en/of te converteren.


Artikel 14 Varia

14.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden en al het gebruik van de Dienst en de Website is Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.

14.2 Alle geschillen die tussen u en Sportpartner ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.

14.3 Sportpartner mag rechten en verplichtingen die uit deze Gebruiksvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal u daarvan op de hoogte stellen. Indien u deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kunt u het gebruik van de Dienst staken en uw Profiel beëindigen.

14.4 Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven u en Sportpartner aan het overblijvende gedeelte verbonden. Sportpartner zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.