Allmänna villkor

SportPartner är en onlinetjänst via vilken folk kan hitta vänner för att utöva sporter tillsammans med. Sportpartner erbjuder ett gratis grundabonnemang och ett betalt Premium-medlemskap. Personlig information, som är nödvändig för att tjänsten ska fungera korrekt, säljs inte vidare till några tredjeparter. Om du registrerar dig hos Sportpartner så gäller våra allmänna villkor. Läs dessa noggrant så att du vet vad dina rättigheter och skyldigheter är.

Artikel 1 Definitioner

1.1 I dessa Användarvillkor används följande termer med stor bokstav, både i singular och plural. Med dessa villkor avses följande:

 • Sportpartner: Sportpartner BV, även under namn Sportpartner, med kontor i (1119 PW) Schiphol-Rijk och upptagen i handelsregisteret vid handelskammaren under nummer 58303952, momsnummer: NL8529.75.776. B01.
 • Innehåll: All information som görs tillgänglig av Användaren via Webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, användarprofiler;
 • Databas: Uppsamlingen av data skapad av Sportpartner, inklusive Profiler och annat Innehåll;
 • Tjänst: Den Tjänst som Sportpartner tillhandahåller till Användaren, enligt beskrivningen i art. 3;
 • Användare: En person som har skapat en Profil och använder Tjänsten.
 • Användarvillkor: Dessa Användarvillkor;
 • Inloggningsuppgifter: Användarnamnet och lösenordet till Användaren som hen får tillgång till sin Profil och utnyttjar Tjänsten.
 • Immateriella rättigheter: Alla rättigheter för Immateriella rättigheter och närstående rättigheter, såsom upphovsrätt, varumärkesrättigheter, Databasrättigheter, varumärkesrättigheter och närstående rättigheter samt rättigheter till know-how och förstahandsprestationer.
 • Deltagare: en Deltagare (Användaren och/eller Sportpartner) till dessa Användarvillkor;
 • Sekretesspolicy: Sekretesspolicy för Sportpartner, tillgänglig via denna länk;
 • Profil: En beskrivning av sig själv upplagd av en Användare på Webbplatsen, inklusive hens (användar) namn, kön, ålder, plats och eventuellt en bild;
 • Webbplats: Sportpartners hemsida och alla underliggande sidor.Artikel 2 Allmänt

2.1 Sportpartner har alltid rätt att ändra och/eller komplettera dessa Användarvillkor. De senaste Användarvillkoren finns på Webbplatsen eller uppmärksammas när du använder Tjänsten. Om du fortsätter att använda Tjänsten efter ändringen och/eller kompletteringen av dessa Användarvillkor accepterar du därmed de modifierade eller kompletterade Användarvillkoren oåterkalleligt. Om du inte accepterar de ändrade och/eller kompletterade Användarvillkoren, är det enda alternativet att sluta använda Tjänsten och ta bort din Profil.Artikel 3 Tjänsten

3.1 Tjänsten erbjuder dig möjlighet att lägga upp en Profil som andra Användare och besökare på Webbplatsen kan se. Syftet med Tjänsten är att samla folk för att spela sport via Webbplatsen. Baserat på en Profil kan användarna bilda en åsikt om egenskaperna hos en annan Användare.


3.2 Tjänsten består av tillgång till Databasen med andra medlemmar som letar efter en sportkamrat och som kan kontaktas för att ordna ett sportmöte. På Webbplatsen kan ytterligare villkor fastställas enligt vilka Användaren kan utnyttja Tjänsten. Dessa ytterligare villkor avser bland annat hur Profiler kan skapas och publiceras.Artikel 4 Tillgång till Tjänsten och tillgänglighet


4.1 För att använda Tjänsten måste du skapa en Profil på det sätt som beskrivs på Webbplatsen. Det är eftertryckligt inte tillåtet att skapa en Profil i någon annans namn. Under registreringen måste du uppge Inloggningsuppgifter med vilken åtkomst till din Profil kan erhållas.


4.2 Du är ansvarig för att hemlighålla dina Inloggningsuppgifter. Det är inte tillåtet att uppge dina Inloggningsuppgifter till tredje part. Du är ansvarig för all användning av Tjänsten via dina Inloggningsuppgifter. Sportpartner kan anta att du effektivt är den person som loggar in med din Inloggningsuppgifter. Så snart du vet eller har skäl att misstänka att dina Inloggningsuppgifter har fallit i händerna på obehöriga, måste du informera Sportpartner i enlighet med detta, utan att det påverkar din egen skyldighet att själv vidta effektiva åtgärder, till exempel att ändra dina Inloggningsuppgifter. Sportpartner är inte ansvarig för skador som följer av obehörig tillgång till eller användning av Webbplatsen och/eller Tjänsten av tredje part.


4.3 Sportpartner har rätt att, utan föregående meddelande och utan skuldsättning eller ansvarsskyldighet gentemot dig, (i) tillämpa process- och tekniska ändringar och/eller förbättringar av Tjänsten, och (ii) (tillfälligt avaktivera), inaktivera, begränsa , eller ta bort Tjänsten eller din Profil.


4.4 Sportpartner är varken ansvarig eller skuldsatt på något sätt mot dig för eventuella skador som följer av (tillfälligt) otillgänglig eller (mellanliggande) avbrott på Webbplatsen och/eller Tjänsten.


4.5 Sportpartner ger inga garantier, löften eller säkerheter för Webbplatsens kvalitet, säkerhet, legitimitet, integritet och korrekthet, om inte annat anges i dessa Användarvillkor.


4.6 Du är ansvarig för inköpet och/eller ordentlig drift av infrastrukturen och ljudanläggningarna (inklusive internetanslutning) som krävs för att kunna utnyttja Tjänsten.Artikel 5 Användning av Tjänsten


5.1 Sportpartner har ingen kunskap om och/eller medverkan i Innehållet. Sportpartner är inte en medlingsbyrå. Syftet med Tjänsten är enbart att samla människor som letar efter en kompis att utöva sport med. Sportpartner utför inte kontroller om användarnas egenskaper och förmågor. Sportpartner accepterar därför inget ansvar för användarnas kvalitet och egenskaper och är inte ansvarig för skada som följer av placerade annonser eller utvalda kandidater.


5.2 Du måste själv göra ett val, ingå samtal och göra arrangemang utifrån dina egna önskemål och kriterier. Valet och beslutet att behålla kontakten med en viss Användare eller att göra ett avtal är helt under din kontroll. Sportpartner har inte medverkan i kontakten som är etablerad i samband med Tjänsten mellan användarna, eller i sådana avtal och/eller arrangemang som kan härröra från denna kontaktperson. Om du är missnöjd, eller om du har ett klagomål om en Användare, kan du rapportera detta genom att kontakta Sportpartners kundservice.


5.3 Du är fullt ansvarig och ansvarar dig för alla åtgärder som du vidtar med hjälp av Webbplatsen och/eller Tjänsten.


5.4 Det är inte tillåtet för Användaren och/eller besökaren att:

a. använda andra verktyg än de som godkänts av Sportpartner för att söka på Webbplatsen eller Databasen för att utnyttja datautvinning, robotar eller annat sätt att samla in data eller att använda mjuk- och/eller hårdvara och/eller lösningar (genomförda i autonomi eller som tillhandahålls av tredje part), i den utsträckning de syftar till att ta över all information som görs tillgänglig via Databasen eller på annat sätt att spindla, skrapa, söka eller på annat olagligt sätt använda och/eller läsa Databasen;

b. samla information från andra Användare via Tjänsten, för att använda den för andra ändamål än de som nämns i dessa Användarvillkor, utan Sportpartners uttryckligt skriftligt samtycke;

c. att mångfaldiga, offentliggöra, sälja, använda för kommersiella ändamål eller på annat sätt göra Innehållet för Tjänsten tillgängligt för tredje part;

d. ombedja tredje part att genomföra en av de åtgärder som anges i denna artikel.Artikel 6 Innehåll


6.1 Du bekräftar och accepterar att Profiler och/eller annat Innehåll som du gör tillgängligt via Tjänsten kan användas av Användare. Du bekräftar att Sportpartner inte har något inflytande över åtlydnad med dessa Användarvillkor av andra Användare och/eller tredje parter.


6.2 Det är inte tillåtet att posta Innehåll:

a. som är diskriminerande när det gäller utseende, ras, religion, kön, kultur, bakgrund eller på annat sätt förolämpande eller olämpligt, enligt Sportpartners bedömning

b. som uppmanar till våld mot och/eller trakasserier av en annan person eller personer, som leder till eller exploatering eller missbruk av andra eller som leder till att olaglig verksamhet främjas eller verkställs

c. som enligt Sportpartner anses strida mot anständighet eller god smak eller är våldsamt;

d. i vilken personuppgifter om minderåriga begärs, där personliga uppgifter om andra är tillgängliga eller där din kontaktinformation ingår

e. som Innehåller virus, trojanska hästar, maskar, bots eller annan programvara som kan skada, göra oanvändbar eller otillgänglig ett datoriserat arbete som kan ta bort eller ändra det, eller som är avsett att undanröja de tekniska säkerhetsåtgärderna på Webbplatsen och/eller datorsystemen hos Sportpartner;

f. som bygger på falskhet och/eller är vilseledande eller som består av antagandet av en falsk identitet och/eller felaktigt föreslår att Användaren är associerad med Sportpartner;

g. varigenom kedjebrev, skräppost eller spammning är inblandade och/eller varför lösenord eller annan information som kan spåras till personer begärs för kommersiella eller olagliga ändamål.

h. bryter mot Sportpartners och/eller tredje parts rättigheter, även om det inte är begränsat till Immateriella rättigheter eller rättigheter avseende skydd av privatlivet

i. bryter mot dessa Användarvillkor, Sekretesspolicyen eller annan tillämplig lagstiftning och/eller reglering, är på något annat sätt obehörig eller kan försämra Sportpartners intressen och rykte.


6.3 Sportpartner förbehåller sig rätten att upphäva, modifiera, vägra eller ta bort Innehåll från Webbplatsen om detta är nödvändigt enligt Sportpartner, utan att det på något sätt kan leda till någon rätt till ersättning för skador och/eller till ansvar för Sportpartner.


6.4 Om du anser att visst Innehåll strider mot dina rättigheter eller rättigheter för en annan Användare eller en tredje part, rapporterar du omedelbart till Sportpartner på det sätt som anges i artikel 12.Artikel 7 Betalning


7.1 Beroende på den prenumeration du har valt kan du förvärva Tjänsten gratis eller mot betalning. Priset för användningen av Tjänsten beror på den prenumeration du väljer. Prenumerationerna och tillhörande priser listas på hemsidan. Prenumerationskostnaderna för prenumerationer som har ingåtts via iPhone Appen är högre, eftersom en del av transaktionskostnaderna som Apple tillämpar varje månad skickas vidare till Användaren. Du kan avbryta en prenumeration som avslutades via Iphone-appen med ditt iTunes-konto. Priserna är inklusive moms och andra statliga avgifter, om inte annat anges.


7.2 Sportpartner har rätt att ändra gällande priser med uppsägningstid om minst tre månader. Om du inte vill acceptera en sådan justering kan du avbeställa användningen av Tjänsten och ta bort din Profil från det datum då ändringen skulle träda i kraft, eller välj ett gratisabonnemang där du behåller din Profil.


7.3 Betalning sker på det sätt som beskrivs på Webbplatsen. Vid försenad betalning har Sportpartner rätt att upphäva avtalet med omedelbar verkan eller att upphäva eller begränsa tillgången till Tjänsten till det ögonblick då du har uppfyllt alla (betalnings) skyldigheter, inklusive kostnader och ränta.


7.4 Klagomål avseende fakturor och/eller Tjänsten upphäver inte dina betalningsförpliktelser.Artikel 8 Immateriella rättigheter


8.1 Den Immateriella äganderätten avseende Tjänsten, inklusive Webbplatsen och Databasen, samt informationen som görs tillgänglig via Webbplatsen och Tjänsten, såsom texterna, utseende-och-känsla, mallarna i Profilerna, video-, ljud- och visuellt eller fotografiskt material, med undantag för Innehållet, ligger hos Sportpartner och/eller dess licensgivare.


8.2 Under de villkor som anges i dessa Användarvillkor ger Sportpartner dig en begränsad, personlig, återkallelig, icke-exklusiv, icke-underlicensierbar och oöverförbar rätt för tillgång till och användning av Tjänsten, inklusive Databasen, Innehållet och Webbplatsen, för de ändamål som beskrivs i dessa Användarvillkor.


8.3 I princip behåller du Immateriella rättigheter med avseende på Innehållet som du lägger upp. Du bekräftar och accepterar att du, genom att göra tillgängligt/ladda upp Innehåll, automatiskt ger Sportpartner en gratis, världsomspännande, oåterkallelig, underlicensierbar överförbar licens för att offentliggöra och mångfaldiggöra detta Innehåll och att infoga det i Databasen till i den utsträckning detta krävs i samband med erbjudandet av Tjänsten.


8.4 Du avstår kraftigt från alla personlighetsrättigheter som nämns i artikel 25 i upphovsrättslagstiftningen ("Upphosvrätt"), inklusive rätten att hänvisa till ditt namn och rätten att motsätta sig ändringar, i den mån det är tillåtet enligt denna lagstadgade artikel.


8.5 Du garanterar mot Sportpartner att du är full rättighetsinnehavare angående Innehållet och att du har rätt att bevilja licensen enligt denna artikel till Sportpartner.


8.6 Det är inte tillåtet att ladda ner, kopiera, modifiera, omvandla, publicera eller använda för andra ändamål än de som anges i dessa Användarvillkor all information som görs tillgänglig via Tjänsten eller Webbplatsen, såvida inte Sportpartner eller relevanta rättighetsinnehavare har gett sitt samtycke till denna eller obligatorisk nederländsk lagstiftning tillåter sådan användning.
Artikel 9 Sekretess


9.1 När du skapar Profilen och under tillhandahållandet av Tjänsten tillhandahåller du (personliga) data till Sportpartner. Dessa (personliga) uppgifter kommer att behandlas i överensstämmelse med Sportpartner:s Sekretesspolicy och gällande lagstiftning och föreskrifter.
Artikel 10 Garantier och skyddsåtgärder


10.1 Du är ansvarig gentemot Sportpartner och skyddar Sportpartner fullt ut mot alla skador och kostnader som Sportpartner lider eller uppkommer till följd av (i) en tillskrivbar brist i överensstämmelse med Avtalet av dig, (ii) eventuella åtgärder av dig när du använder Tjänsten eller (iii) av en olaglig handling. Alla kostnader som uppkommit och skada som Sportpartner lidit på något sätt relaterat till sådana påståenden kommer att kompenseras av dig.


10.2 Du garanterar mot Sportpartner att den information du lämnar om skapandet av din Profil och inlägget av ditt Innehåll är fullständigt, aktuellt och korrekt. Du bekräftar och förstår att riktigheten, nyheten och fullständigheten av det tillhandahållna Innehållet är av stor betydelse för att Tjänsten ska fungera optimalt.


10.3 Du garanterar mot Sportpartner att du har rätt att använda Tjänsten och att du ska agera i enlighet med dessa Användarvillkor. Du skyddar Sportpartner mot tredjepartsfordringar baserat på argumentet att användningen av Tjänsten av dig, inklusive men inte begränsat till, postandet av Innehåll, är på något sätt olagligt.
Artikel 11 Ansvar


11.1 Sportpartner tar inget ansvar för skada som följd av tillhandahållandet av Tjänsten eller från olagliga handlingar eller på annat sätt, i den utsträckning det är tillåtet på grund av obligatorisk lag.


11.2 Om Sportpartner är ansvarig mot dig för skador av vilken anledning som helst, är detta ansvar alltid begränsat per händelse (där en sammanhängande serie händelser räknas som en enda händelse) till de avgifter som du betalat till Sportpartner (exklusive moms) för Tjänsten från vilken ansvaret för Sportpartner har resulterat.


11.3 Sportpartner är under alla omständigheter aldrig ansvarig för följdskador, inklusive även ren ekonomisk skada, förlust av omsättning och vinst, förlust av data och immateriell skada, relaterad till eller till följd av Tjänsten.


11.4 Den ansvarsbegränsning som föreskrivs i denna artikel är inte tillämplig i händelse av uppsåt eller avsiktlig hänsynslöshet hos Sportpartner själv och/eller förvaltningen.


11.5 Villkor för eventuell rätt till ersättning för skador som uppstår är att du rapporterar skadorna så snart som möjligt efter att de skett till Sportpartner skriftligen. Varje fordran på ersättning för skada mot Sportpartner upphör att gälla genom det enkla utfallet av 12 månader efter det att fordran uppstod.
Artikel 12 Rapportera olaglig information


12.1 Sportpartner är inte ansvarig för någon skada i samband med (obehörig) användning av Webbplatsen. Sportpartner är endast bunden enligt de villkor som anges nedan efter mottagandet av en rapport för att ta bort otvetydigt olagligt material eller att säga upp otvivelaktigt olagliga aktiviteter.


12.2 Sportpartner förbehåller sig rätten att inte godkänna en begäran om blockering av material eller upphörande av en verksamhet om de har legitima skäl att tvivla på att rapporten är korrekt eller att bevisen är korrekta eller om övervägande av intressen så kräver. I det sammanhanget kan Sportpartner exempelvis kräva ett domstolsbeslut från en behörig domstol i Nederländerna, vilkens dom visar att det relevanta materialet eller den aktuella verksamheten är otvetydigt olaglig.


12.3 Sportpartner behöver inte vara delaktig på något sätt till en tvist mellan personen som rapporterar och någon tredje part.


12.4 Den person som rapporterar skyddar Sportpartner mot eventuella krav från tredje part i samband med blockering eller borttagande av material eller uppsägning av verksamhet. Skyddet gäller även alla skador och kostnader som åstadkoms Sportpartner, kommer kunna ådra sig eller som Sportpartner måste göra i samband med ett sådant krav, inklusive - men inte begränsat till - ersättning för kostnader för juridisk hjälp.
Artikel 13 Varaktighet och uppsägning


13.1 Om du utnyttjar en kostnadsfri prenumeration har du rätt att avbryta användningen av Tjänsten när som helst du vill och ta bort din Profil.


13.2 Om du använder en betald prenumeration, köps Tjänsten för den period du har valt. Om du har valt en prenumeration för en bestämd period är det inte möjligt att avboka tidigt och Sportpartner är inte skyldig att återbetala någon avgift som betalats i förskott för användningen av Tjänsten om du tidigare upphör Tjänsten eller ta bort din Profil. Om Tjänsten är inköpt under obegränsad tid eller automatiskt förlängs efter den ursprungliga varaktigheten, kan Tjänsten alltid avbrytas med hänsyn till en uppsägningstid på en (1) månad. I det senare fallet kommer belopp som redan betalats återbetalas till dig proportionellt.


13.3 Sportpartner påpekar att du inte kan utnyttja ångerperioden enligt artikel 7: 46d avsnitt 1 BW (nederländska civillagen). Eftersom Tjänsten omedelbart aktiveras av Sportpartner efter ditt samtycke, enligt vad som avses i artikel 7: 46i avsnitt 5 under 1 BW.


13.4 Vid uppsägning av avtalet sker ingen ånger av vad Sportpartner redan har levererat och/eller genomfört och därtill hörande betalningsskyldighet. Belopp som Sportpartner har fakturerat före uppsägningen i samband med vad Sportpartner redan har genomfört eller levererat korrekt för genomförandet av avtalet, förblir ägt av dem till fullo, med vederbörlig hänsyn till vad som anges i föregående fullständiga fras och blir omedelbart exigibel vid tidpunkten för upphävning.


13.5 Vid uppsägning av avtalet, av någon anledning, upphör din rätt att använda Tjänsten med omedelbar verkan och tillträde till Tjänsten nekas dig omedelbart. Vid uppsägning av vilken anledning som helst, tar Sportpartner omedelbart bort din Profil. Sportpartner förbehåller sig rätten att använda allt Innehåll, enligt vad som anges i artikel 8. Efter avtalets slut kommer Sportpartner, vid din första förfrågan, att ta bort eller anonymisera allt Innehåll. Sportpartner är inte skyldig att tillhandahålla och/eller konvertera något Innehåll till/för dig efter uppsägning av avtalet.
Artikel 14 Diverse


14.1 Till dessa Användarvillkor och för all användning av Tjänsten och Webbplatsen gäller nederländsk lagstiftning. Tillämpningen av Internationella Köplagen (CISG) är uttryckligen uteslutet.


14.2 Alla tvister som uppstår mellan dig och Sportpartner kommer att överlämnas till den behöriga domstolen i Amsterdam, om inte obligatorisk lag bestämmer att tvisten måste överlämnas till en annan domstol.


14.3 Sportpartner kan överföra rättigheter och skyldigheter som följer av dessa Användarvillkor till tredje part och informerar dig om detta. Om du anser att sådan överföring av skyldigheter till tredje part är oacceptabel, kan du upphöra med användningen av Tjänsten och avsluta din Profil.


14.4 Om dessa Användarvillkor är eller blir delvis ogiltiga, är du och Sportpartner fortfarande bundna av den återstående delen. Sportpartner kommer att ersätta den ogiltiga delen med bestämmelser som är giltiga och de rättsliga följderna av dessa, med tanke på Innehållet och meningen i dessa Användarvillkor, motsvarar så mycket som möjligt de felaktiga delarna.