Warunki ogólne

SportPartner to serwis internetowy, dzięki któremu można znaleźć partnerów do uprawiania sportów. Sportpartner proponuje bezpłatną subskrypcję podstawową oraz płatne członkostwo Premium. Dane osobowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu nie są sprzedawane stronom trzecim. Rejestracja w serwisie Sportpartner oznacza, że zastosowanie mają „Warunki ogólne” naszego serwisu. Należy dokładnie zapoznać się z nimi, aby wiedzieć, jakie są prawa i obowiązki Użytkownika.

Artykuł 1 Definicje

1.1 W niniejszym Regulaminie stosowane są następujące terminy zapisane wielką literą, zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej. Są to następujące terminy:

 • Sportpartner: firma Sportpartner B.V., działająca również pod nazwą Sportpartner, z siedzibą pod adresem: (1119 PW) Schiphol-Rijk; wpisana do Rejestru Handlowego Izby Gospodarczej pod numerem 58303952.
 • Treść: wszystkie informacje udostępniane przez Użytkowników za pośrednictwem Strony internetowej, w tym między innymi Profile Użytkowników;
 • Baza danych: utworzony przez serwis Sportpartner zbiór danych, zawierający między innymi Profile i inne Treści;
 • Usługa: usługa świadczona przez Sportpartner na rzecz Użytkownika, zgodnie z art. 3;
 • Użytkownik: osoba, która utworzyła Profil i korzysta z Usługi;
 • Regulamin: niniejsze warunki korzystania z serwisu obowiązujące Użytkownika;
 • Dane do logowania: nazwa użytkownika i hasło Użytkownika, za pomocą których uzyskuje dostęp do swojego Profilu i korzysta z Usługi;
 • Prawa własności intelektualnej: wszelkie prawa własności intelektualnej i prawa pokrewne, takie jak prawa autorskie, prawa do marki, prawa do bazy danych, prawa do nazwy handlowej oraz prawa pokrewne, a także prawa do wiedzy technologicznej i umiejętności praktycznych (tzw. know-how) i premierowego wykonania.
 • Strona: strona (Użytkownik i (lub) Sportpartner) niniejszego Regulaminu;
 • Oświadczenie o ochronie prywatności: oświadczenie o ochronie prywatności wydane przez serwis Sportpartner, dostępne za pośrednictwem tego łącza;
 • Profil: opis samego siebie zamieszczony na Stronie internetowej przez Użytkownika, obejmujące jego imię (pseudonim), płeć, wiek, miejsce zamieszkania i ewentualnie zdjęcie;
 • Strona internetowa: witryna Sportpartner i wszystkie podlegające jej strony.

Artykuł 2 Przepisy ogólne

2.1 Serwis Sportpartner jest upoważniony do zmieniania i (lub) uzupełniania niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Najnowszą wersję Regulaminu można znaleźć na Stronie internetowej lub też Użytkownik jest o niej poinformowany podczas korzystania z Usługi. Jeżeli Użytkownik nadal korzysta z Usługi po wprowadzeniu zmian i (lub) uzupełnień do niniejszego Regulaminu, tym samym nieodwołalnie akceptuje zmieniony lub uzupełniony Regulamin. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmienionego i (lub) uzupełnionego Regulaminu, wówczas jedynym wyjściem jest zaprzestanie korzystania z Usługi i usunięcie swojego Profilu.Artykuł 3 Usługa

3.1 Usługa oferuje Użytkownikowi możliwość opublikowania Profilu widocznego dla innych Użytkowników i osób odwiedzających Stronę internetową. Celem Serwisu jest zintegrowanie za pośrednictwem strony internetowej osób uprawiających różne sporty. W oparciu o Profil Użytkownicy mogą sformułować opinię na temat cech charakterystycznych i przymiotów innego Użytkownika.

3.2 Usługa polega na zapewnieniu dostępu do Bazy danych obejmującej innych członków serwisu, którzy szukają partnera do uprawiania sportów i z którymi można się skontaktować w celu umówienia spotkania sportowego. Na Stronie internetowej mogą być określone dodatkowe warunki, na podstawie których Użytkownik może korzystać z Usługi. Te dodatkowe warunki dotyczą między innymi sposobu tworzenia i publikowania Profilów.Artykuł 4 Dostęp do Usługi i jej dostępność

4.1 Aby skorzystać z Usługi, należy utworzyć Profil w sposób opisany na Stronie internetowej. Zdecydowanie zabrania się tworzenia Profilu w imieniu innej osoby. Podczas rejestracji należy przesłać Dane do logowania, za pomocą których można uzyskać dostęp do swojego Profilu.

4.2 Użytkownik sam ponosi odpowiedzialność za zachowanie w tajemnicy swoich Danych do logowania. Zabrania się udostępniania swoich Danych do logowania stronom trzecim. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju korzystanie z Usługi za pomocą Danych do logowania. Sportpartner zakłada, że Użytkownik jest faktycznie osobą, która loguje się przy użyciu Danych do logowania. Jeżeli tylko Użytkownik dowie się lub ma powody podejrzewać, że jego Dane do logowania dostały się w ręce osób nieuprawnionych, należy poinformować o tym serwis Sportpartner, poza koniecznością podjęcia samodzielnych działań przez Użytkownika, takich jak zmiana Danych do logowania. Sportpartner nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieuprawnionym dostępem lub korzystaniem ze Strony internetowej i (lub) z Usługi przez strony trzecie.

4.3 Sportpartner ma prawo w dowolnym czasie, bez uprzedzenia oraz bez zobowiązania i ponoszenia odpowiedzialności wobec Użytkownika, (i) wprowadzać do Usługi modyfikacje i (lub) usprawnienia proceduralne i (lub) techniczne; oraz (ii) (czasowo lub na stałe) dezaktywować, ograniczyć lub usunąć Usługę bądź Profil Użytkownika.

4.4 Sportpartner nie ponosi odpowiedzialności ani w żaden inny sposób nie jest zobowiązany wobec Użytkownika w związku z jakąkolwiek szkodą powstałą bądź wynikającą z (czasowej) niedostępności lub przerwy w działaniu Strony internetowej i (lub) Usługi.

4.5 O ile w Regulaminie nie określono inaczej, Sportpartner nie daje żadnych gwarancji, obietnic ani zabezpieczeń w zakresie jakości, bezpieczeństwa, prawnej zasadności, integralności i poprawności Strony internetowej i Usługi.

4.6 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za nabycie i (lub) funkcjonowanie infrastruktury i dźwiękowych urządzeń telekomunikacyjnych (w tym łącza internetowego), które są niezbędne do korzystania z Usługi.Artykuł 5 Korzystanie z Usługi

5.1 Sportpartner nie ma wiedzy na temat Treści ani też w nią nie ingeruje. Sportpartner nie jest agencją pośrednictwa. Celem Usługi jest wyłącznie zintegrowanie osób, które szukają partnera do uprawiania sportu. Sportpartner nie przeprowadza kontroli dotyczących cech charakterystycznych i przymiotów podanych przez Użytkowników. W związku z tym Sportpartner nie ponosi żadnej odpowiedzialności za cechy charakterystyczne i przymioty podane przez Użytkowników ani też nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z zamieszczonych ogłoszeń lub związanych z wybranymi kandydatami.

5.2 Użytkownik sam musi dokonać wyboru, nawiązać kontakt i dokonywać ustaleń na podstawie własnych życzeń i kryteriów. Wybór i decyzja dotycząca nawiązania i utrzymania kontaktu z określonym Użytkownikiem czy też umówienia się z nim na spotkanie leżą wyłącznie w gestii Użytkownika. Sportpartner zdecydowanie nie ingeruje w kontakty nawiązane w ramach Usługi między Użytkownikami ani też w spotkania i (lub) ustalenia, które mogą wynikać z nawiązania takiego kontaktu. W razie niezadowolenia lub chęci złożenia skargi na Użytkownika można to zrobić, kontaktując się z działem obsługi klienta Sportpartner.

5.3 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane za pomocą Strony internetowej i (lub) Usługi.

5.4 Użytkownikowi i osobom odwiedzającym Stronę internetową nie wolno:

 • a. korzystać z innych narzędzi niż zatwierdzone przez serwis Sportpartner do przeszukiwania Strony internetowej lub Bazy danych, korzystać z eksploracji (drążenia) danych, robotów bądź innych środków służących do gromadzenia danych, ani też korzystać z oprogramowania i (lub) oprzyrządowania i (lub) rozwiązań (wprowadzonych samodzielnie lub przez strony trzecie), jeżeli mają one na celu przejęcie jakichkolwiek informacji udostępnianych za pośrednictwem Bazy danych lub w jakikolwiek inny sposób, w celu szpiegowania, przeszukiwania, naruszenia lub każdego innego niezgodnego z prawem wykorzystania i (lub) przeglądania Bazy danych;
 • b. gromadzić za pośrednictwem Usługi informacji o innych Użytkownikach, aby wykorzystywać je do celów innych niż wymienione w niniejszym Regulaminie bez wyraźnej pisemnej zgody ze strony serwisu Sportpartner;
 • c. mnożyć, podawać do użytku publicznego, sprzedawać, wykorzystywać w celach komercyjnych lub w inny sposób udostępniać stronom trzecim Treści uzyskane za pośrednictwem Usługi;
 • d. zlecać stronom trzecim przeprowadzenie któregokolwiek z działań wymienionych w tym artykule.

Artykuł 6 Treść

6.1 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż Profile i (lub) inne Treści udostępniane za pośrednictwem Usługi mogą być wykorzystane przez innych Użytkowników. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Sportpartner nie ma żadnego wpływu na przestrzeganie niniejszego Regulaminu przez innych Użytkowników i (lub) strony trzecie.

6.2 Zabrania się publikowania Treści:

 • a. które są dyskryminujące pod względem wyglądu, rasy, religii, płci, kultury, pochodzenia lub są w inny sposób obraźliwe bądź niewłaściwe według uznania serwisu Sportpartner;
 • b. które wzywają do przemocy i (lub) prześladowania innej osoby bądź osób, prowadząc do wyzysku innych lub znęcania się nad innymi, lub do innych działań niezgodnych z prawem;
 • c. które w opinii serwisu Sportpartner naruszają zasady przyzwoitości, dobrego smaku lub są agresywne;
 • d. w których żąda się podania danych osobowych osób nieletnich, w których udostępniane są dane osobowe innych osób lub które zawierają dane kontaktowe;
 • e. które zawierają wirusy, konie trojańskie, robaki, boty lub innego rodzaju oprogramowanie mogące uszkodzić skomputeryzowane dzieło albo sprawić, że stanie się ono bezużyteczne lub niedostępne, bądź też usunąć albo zmodyfikować je w ten sposób, że wyeliminowane zostaną techniczne zabezpieczenia Strony internetowej i (lub) systemy komputerowe Sportpartner;
 • f. które opierają się na fałszywych informacjach i (lub) wprowadzają w błąd lub polegają na przyjęciu fałszywej tożsamości i (lub) błędnego sugerowania, że ​​Użytkownik jest powiązany z serwisem Sportpartner;
 • g. które zawierają łańcuszki, wiadomości śmieciowe (tzw. „junk mail”), spamowanie i (lub) takie, w których żąda się podania hasła bądź innych informacji umożliwiających ustalenie tożsamości / śledzenie danej osoby do celów komercyjnych lub niezgodnych z prawem;
 • h. które naruszają prawa serwisu Sportpartner i (lub) stron trzecich, w tym między innymi Prawa własności intelektualnej lub prawa odnoszące się do ochrony prywatności;
 • i. które naruszają niniejszy Regulamin, Oświadczenie o ochronie prywatności lub wszelkie inne obowiązujące przepisy i (lub) regulacje prawne, jeżeli w jakikolwiek inny sposób są niezgodne z prawem lub mogą naruszyć interesy bądź reputację serwisu Sportpartner.

6.3 Sportpartner zastrzega sobie prawo do skracania, modyfikowania, odrzucania lub usuwania Treści ze Strony internetowej, jeżeli jest to konieczne w opinii serwisu Sportpartner, bez możliwości dochodzenia przez Użytkownika jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych i (lub) odpowiedzialności ze strony serwisu Sportpartner.

6.4 Jeżeli Użytkownik uważa, że pewne Treści naruszają jego prawa, prawa innego Użytkownika lub strony trzeciej, Użytkownik jest obowiązany bezzwłocznie zgłosić to serwisowi Sportpartner w sposób określony w art. 12.Artykuł 7 Płatność

7.1 W zależności od wybranej subskrypcji Użytkownik może nabyć Usługę za darmo lub za opłatą. Cena za korzystanie z Usługi zależy od rodzaju wybranej przez Użytkownika subskrypcji. Rodzaje subskrypcji i związane z nimi ceny są udostępnione na Stronie internetowej. Koszty subskrypcji wybranych za pośrednictwem aplikacji na iPhone są wyższe, ponieważ część kosztów transakcji nakładanych miesięcznie przez Apple jest przenoszona na Użytkownika. Użytkownik może anulować subskrypcję zawartą za pośrednictwem aplikacji na iPhone za pomocą swojego konta iTunes. Ceny zawierają podatek VAT i inne opłaty nakładane przez organy rządowe, chyba że wskazano inaczej.

7.2. Serwis Sportpartner jest upoważniony do zmiany obowiązujących cen po powiadomieniu o tym fakcie co najmniej trzy miesiące wcześniej. Jeżeli Użytkownik nie chce zaakceptować takiej zmiany, może zaprzestać korzystania z Usługi i usunąć swój Profil z dniem, w którym zmiana ta wchodzi w życie, lub też może wybrać opcję korzystania z bezpłatnej subskrypcji przy zachowaniu swojego Profilu.

7.3 Płatność odbywa się w sposób opisany na Stronie internetowej. W razie opóźnienia w płatności serwis Sportpartner ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym bądź zawiesić lub ograniczyć dostęp do Usługi do czasu dopełnienia przez Użytkownika wszystkich zobowiązań (płatności), w tym także uiszczenia kosztów i odsetek.

7.4 Skargi dotyczące faktur i (lub) Usługi nie powodują zawieszenia obowiązku uiszczenia płatności przez Użytkownika.Artykuł 8 Prawa własności intelektualnej

8.1 Prawa własności intelektualnej odnoszące się do Usługi, w tym w każdym razie dotyczące Strony internetowej i Bazy danych, jak również informacji udostępnianych za pośrednictwem Strony internetowej i Usługi, takich jak teksty, wygląd i sposób działania, szablony Profilów, materiały wideo, audio, wizualne i fotograficzne, z wyjątkiem Treści, należą do serwisu Sportpartner i (lub) jego licencjodawców.

8.2 Na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie serwis Sportpartner udziela Użytkownikowi ograniczonego, osobistego, odwoływalnego, niewyłącznego, niepodlegającego licencjonowaniu i niezbywalnego w kontekście dostępu do Usługi i korzystania z niej, w tym między innymi do korzystania z Bazy danych, Treści i Strony internetowej, do celów określonych w niniejszym Regulaminie.

8.3 Użytkownik zasadniczo zachowuje Prawa własności intelektualnej do publikowanych przez niego Treści. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż udostępniając / przesyłając Treści, automatycznie przyznaje serwisowi Sportpartner bezpłatne, ogólnoświatowe, nieodwołalne, podlegające sublicencjonowaniu i zbywalne zezwolenie na upublicznianie i powielanie tej Treści, a także włączenie jej do Bazy danych, o ile jest to wymagane w kontekście oferowania Usługi.

8.4 Użytkownik zdecydowanie zrzeka się wszelkich praw w zakresie dóbr osobistych, o których mowa w art. 25 prawa autorskiego („Auteurswet”), w tym między innymi prawa do podania swojego nazwiska i prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec zmian, o ile jest to dozwolone zgodnie z ww. artykułem ustawy.

8.5 Użytkownik zaręcza serwisowi Sportpartner, że posiada pełne prawa do Treści i jest w pełni uprawniony do udzielania zezwolenia (licencji) wskazanej w tym artykule na rzecz serwisu Sportpartner.

8.6 Stanowczo zabrania się pobierania, kopiowania, modyfikowania, odtwarzanie kodu, upubliczniania i wykorzystywania do celów innych niż określone w niniejszym Regulaminie wszelkich informacji udostępnianych na Stronie internetowej za pomocą Usługi, o ile nie wyraził na to zgody serwis Sportpartner lub posiadacz odpowiednich praw lub też wykorzystanie tych informacji jest dozwolone lub obowiązkowe w świetle przepisów prawnych obowiązujących w Holandii.
Artykuł 9 Zachowanie prywatności


9.1 Podczas tworzenia Profilu i korzystania z Usługi Użytkownik przekazuje swoje dane (osobowe) serwisowi Sportpartner. Te dane (osobowe) będą przetwarzane zgodnie z Oświadczeniem o ochronie prywatności serwisu Sportpartner oraz obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi.
Artykuł 10 Gwarancje i zabezpieczenia


10.1 Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec serwisu Sportpartner i w pełni zabezpiecza serwis Sportpartner przed wszelkimi szkodami i kosztami, które serwis Sportpartner ponosi lub na które jest narażony wskutek (i) możliwego do stwierdzenia niepodporządkowania się postanowieniom Umowy przez Użytkownika; (ii) wszelkich działań Użytkownika związanych z korzystaniem z Usługi; oraz (iii) działania niezgodnego z prawem. Wszystkie koszty i szkody poniesione przez serwis Sportpartner, które w jakikolwiek sposób wynikają z takich roszczeń, zostaną pokryte przez Użytkownika.

10.2 Użytkownik zapewnia serwis Sportpartner, że informacje, które podaje w momencie tworzenia swojego Profilu i zamieszczania Treści, są kompletne, aktualne i prawidłowe. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie, że poprawność, aktualność i kompletność dostarczanych Treści mają istotne znaczenie dla optymalnego funkcjonowania Usługi.

10.3 Użytkownik zapewnia serwis Sportpartner, że jest uprawniony do korzystania z Usługi i będzie postępować zgodnie z niniejszym Regulaminem. Użytkownik zabezpiecza serwis Sportpartner przed roszczeniami osób trzecich wynikającymi ze sposobów korzystania z Usługi, w tym między innymi z faktu publikowania Treści, w jakikolwiek sposób niezgodnych z prawem.Artykuł 11 Odpowiedzialność

11.1 Serwis Sportpartner nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające ze świadczenia Usługi lub nieuprawnionych działań i innych, o ile nie jest do tego zobowiązany przepisami prawa.

11.2 Jeżeli serwis Sportpartner ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody, odpowiedzialność ta jest zawsze ograniczona w przypadku danego wydarzenia (w związku z tym powiązaną serię wydarzeń traktuje się jako jedno wydarzenie) do kwoty faktycznie poniesionej przez Użytkownika (bez podatku VAT) za Usługę, z której wynikała odpowiedzialność serwisu Sportpartner.

11.3 Serwis Sportpartner w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody wtórne, w tym za szkody czysto finansowe, utratę obrotów i zysków, utratę danych i szkody niematerialne związane z Usługą lub wynikające z korzystania z Usługi.

11.4 Ograniczenie odpowiedzialności przewidziane w tym artykule nie ma zastosowania w przypadku umyślnego zamiaru lub celowej nierozwagi ze strony samego serwisu Sportpartner i (lub) zarządzania nim.

11.5 Warunkiem uzyskania jakiegokolwiek prawa do odszkodowania za powstanie szkody jest zawsze zgłoszenie serwisowi Sportpartner na piśmie takiej szkody jak najszybciej po jej wystąpieniu. Wszelkie roszczenia wobec serwisu Sportpartner o odszkodowanie za poniesione szkody przedawniają się po upływie 12 miesięcy od powstania roszczenia.Artykuł 12 Zgłaszanie bezprawnych informacji

12.1 Serwis Sportpartner nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z (bezprawnym) korzystaniem ze Strony internetowej. Serwis Sportpartner jest obowiązany wyłącznie na podstawie niżej określonych warunków po otrzymaniu zgłoszenia usunąć niewątpliwie bezprawny materiał lub zakończyć bezsprzecznie bezprawne działania.

12.2 Serwis Sportpartner zastrzega sobie prawo do odrzucenia żądania zablokowania materiału lub zakończenia działania, jeżeli ma uzasadnione podstawy, by wątpić w poprawność takiego zgłoszenia lub w zasadność przedstawionego dowodu lub gdy jest to uzasadnione znaczeniem interesów. W tym kontekście serwis Sportpartner może na przykład zażądać orzeczenia sądowego w takiej kwestii wydanego przez właściwy sąd w Holandii, z którego to orzeczenia będzie wynikać, że dany materiał lub dane działanie są bezsprzecznie bezprawne.

12.3 Serwis Sportpartner nie będzie musiał w żaden sposób uczestniczyć w sporze między stroną zgłaszającą naruszenie a stroną trzecią.

12.4 Strona zgłaszająca naruszenie zabezpiecza serwis Sportpartner przeciwko wszelkim roszczeniom stron trzecich dotyczących zablokowania lub usunięcia materiałów lub też zaprzestania działania. Zabezpieczenie to dotyczy również wszystkich szkód i kosztów, które są ponoszone lub będą poniesione przez serwis Sportpartner lub które serwis Sportpartner musi ponieść w związku z takim roszczeniem, w tym między innymi z tytułu zwrotu kosztów pomocy prawnej.Artykuł 13 Czas trwania umowy i rozwiązanie umowy

13.1 Jeżeli Użytkownik korzysta z bezpłatnej subskrypcji, ma prawo w dowolnym momencie do zawieszenia korzystania z Usługi oraz do usunięcia swojego Profilu.

13.2 Jeżeli Użytkownik korzysta z płatnej subskrypcji, Usługa jest wykupiona na wybrany przez Użytkownika okres. Jeżeli Użytkownik wybrał subskrypcję na czas określony, wówczas nie jest możliwe wcześniejsze anulowanie subskrypcji, a w przypadku przedterminowego zakończenia korzystania z Usługi i usunięcia swojego Profilu przez Użytkownika serwis Sportpartner nie jest zobowiązany do dokonania zwrotu uiszczonej z góry płatności za korzystanie z Usługi. Jeśli Usługa zostaje wykupiona na czas nieokreślony lub jest automatycznie przedłużona po pierwszym okresie obowiązywania, wówczas Usługę można anulować w dowolnym czasie z uwzględnieniem obowiązującego okresu wypowiedzenia wynoszącego jeden (1) miesiąc. W tym drugim przypadku kwoty już wypłacone zostaną proporcjonalnie zwrócone Użytkownikowi.

13.3 Serwis Sportpartner zwraca uwagę Użytkownikowi, nie może skorzystać z okresu ochronnego określonego w art. 7:46d ust. 1 BW (holenderskiego kodeksu cywilnego), gdyż Usługa jest realizowana przez serwis Sportpartner bezzwłocznie po uzyskaniu zgody Użytkownika, na podstawie art. 7:46i ust. 5(1) BW (holenderskiego kodeksu cywilnego).

13.4 W razie odstąpienia od umowy, nie ma miejsca anulowanie tego, co serwis Sportpartner już dostarczył i (lub) przeprowadził oraz związanego z tym obowiązku zapłaty. Kwoty, które zostały zafakturowane przez serwis Sportpartner przed odstąpieniem od umowy, a wynikające z tego, co serwis Sportpartner prawidłowo przeprowadził lub dostarczył w celu realizacji tej umowy, pozostają w pełni należne, przy należytym uwzględnieniu tego, co jest określone w pełnym brzmieniu w punkcie powyżej, i w momencie odstąpienia od umowy stają się natychmiast wymagalne.

13.5 Po rozwiązaniu umowy, bez względu na powód, prawo Użytkownika do korzystania z Usługi wygasa ze skutkiem natychmiastowym i bezzwłocznie następuje odmowa dostępu do Usługi. Po rozwiązaniu umowy, bez względu na powód, serwis Sportpartner bezzwłocznie usuwa Profil Użytkownika. Serwis Sportpartner zachowuje prawo do korzystania ze wszystkich Treści, zgodnie z postanowieniami art. 8. Po rozwiązaniu umowy serwis Sportpartner na pierwsze żądanie Użytkownika usunie jednak wszystkie Treści lub dokona ich anonimizacji. Po rozwiązaniu umowy serwis Sportpartner nie jest obowiązany dostarczać i (lub) przekształcać jakiekolwiek Treści na rzecz Użytkownika.Artykuł 14 Sprawy różne

14.1 Do niniejszego Regulaminu, a także do wszelkiego rodzaju korzystania z Usługi i Strony internetowej zastosowanie mają przepisy prawa holenderskiego. Zdecydowanie wyklucza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

14.2 Wszelkie spory pomiędzy Użytkownikiem a serwisem Sportpartner zostaną wniesione do właściwego sądu rejonowego w Amsterdamie, chyba że obowiązujące prawo określa, że spór należy wnieść do innego sądu.

14.3 Serwis Sportpartner może przenieść prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu na strony trzecie, o czym odpowiednio poinformuje. Jeżeli Użytkownik uznaje takie przeniesienie obowiązków na stronę trzecia za niedopuszczalne, może zaprzestać korzystania z Usługi i usunąć swój Profil.

14.4 W razie gdy niniejszy Regulamin będzie lub stanie się częściowo nieważny, Użytkownika i serwis Sportpartner obowiązuje pozostała część tego Regulaminu. Sportpartner zastąpi nieważną część Regulaminu ważnymi postanowieniami, których skutki prawne, wziąwszy pod uwagę treść i brzmienie tego Regulaminu, będą w jak największym stopniu odpowiadać wymaganiom części uznanej za nieważną.