Všeobecné podmínky

Sportpartner je online služba, prostřednictvím které mohou lidé hledat partnery pro sportování. Sportpartner navrhuje základní členství zdarma a placené členství Premium. Osobní údaje, nezbytné pro správné fungování služby, nejsou prodávány třetím stranám. Pokud se zaregistrujete v Sportpartner, platí naše všeobecné podmínky. Přečtěte si je pozorně a seznamte se se svými právy a závazky.

Článek 1 Definice

1.1 V těchto uživatelských podmínkách se používají následující výrazy s velkým písmenem v jednotném i v množném čísle. Těmito výrazy se rozumí následující:

 • Sportpartner: Sportpartner B.V., rovněž působící pod názvem Sportpartner, se sídlem na adrese (1119 PW) Schiphol-Rijk, a zapsaná v Obchodním rejstříku Obchodní komory pod číslem 58303952, Číslo plátce DPH: NL8529.75.776.B01.
 • Obsah: veškeré informace, které jsou uživateli předány prostřednictvím webové stránky, včetně, i když nejen, uživatelských profilů;
 • Databanka: sbírka dat vytvořená společností Sportpartner, obsahující profily a jiný obsah;
 • Služba: služba, kterou společnost Sportpartner poskytuje uživateli, jak je popsáno v Článku 3;
 • Uživatel: osoba, která vytvořila Profil a používá Službu;
 • Uživatelské podmínky: tyto uživatelské podmínky;
 • Přihlašovací údaje: uživatelské jméno a heslo uživatele, na základě kterého získává přístup ke svému Profilu a využívá Služby;
 • Práva duševního vlastnictví: veškerá práva duševního vlastnictví a s ním související práva, jako jsou autorská práva, práva k ochranným známkám, práva k databankám, práva k obchodním jménům a sousedním právům, jakož i práva na know-how a výkony první řady;
 • Strana: strana (Uživatel a/nebo Sportpartner) těchto Uživatelských podmínek;
 • Zásady ochrany osobních údajů: zásady ochrany osobních údajů společnosti Sportpartner, k dispozici prostřednictvím tohoto odkazu;
 • Profil: popis uživatele, zveřejněný uživatelem na webových stránkách, včetně jeho jména (přezdívky), pohlaví, věku, lokality a případně fotografie;
 • Webová stránka: webová stránka Sportpartner a všechny obsažené stránky.


Článek 2 Obecné informace

2.1 Společnost Sportpartner je vždy oprávněna upravit a/nebo doplnit tyto Uživatelské podmínky. Nejnovější Uživatelské podmínky lze nalézt na Webových stránkách nebo vás upozorníme při používání Služby. Pokud budete po změně a/nebo doplnění těchto Uživatelských podmínek nadále používat Službu, neodvolatelně souhlasíte se změněnými nebo doplněnými Uživatelskými podmínkami. Pokud upravené a/nebo doplněné podmínky nepřijmete, jedinou možností je ukončení používání služby a odstranění profilu.Článek 3 Služba

3.1 Služba vám nabízí možnost zveřejnění profilu, který mohou zobrazit ostatní uživatelé a návštěvníci webových stránek. Účelem Služby je propojit sportující uživatele. Na základě Profilu si může Uživatel vytvořit názor na povahu a kvality jiného Uživatele.

3.2 Služba se skládá z poskytování přístupu k Databance s dalšími členy, kteří hledají sportovní kamarády a kteří mohou být kontaktováni, aby se sešli za účelem sportování. Na webové stránce mohou být stanoveny další podmínky, za kterých může Uživatel Službu využívat. Tyto další podmínky se týkají mimo jiné způsobu vytváření a zveřejňování Profilů.Článek 4 Přístup k Službě a dostupnost

4.1 Chcete-li využít Službu, musíte vytvořit profil způsobem popsaným na Webové stránce. Je výslovně zakázáno vytvářet profil jménem někoho jiného. Během registrace musíte předložit Přihlašovací údaje, pomocí kterých lze získat přístup k vašemu Profilu.

4.2 Jste zodpovědní za to, že své Přihlašovací údaje udržíte v tajnosti. Není dovoleno poskytovat vaše Přihlašovací údaje třetím osobám. Zodpovídáte za veškeré používání Služby prostřednictvím vašich Přihlašovacích údajů. Sportpartner může předpokládat, že jste osoba, která se přihlašuje pomocí vašich Přihlašovacích údajů. Jakmile víte nebo máte důvodné podezření, že vaše Přihlašovací údaje padly do rukou neoprávněných osob, musíte o tom společnost Sportpartner informovat, aniž by tím byla dotčena vaše vlastní povinnost provést vlastní efektivní opatření, jako je například změna vašich Přihlašovacích údajů. Společnost Sportpartner neodpovídá za škody vzniklé v důsledku neoprávněného přístupu nebo používání Webových stránek a/nebo služeb třetími stranami.

4.3 Společnost Sportpartner má právo, kdykoli, bez předchozího oznámení a bez závazků vůči vám (i) použít procesní a technické úpravy a/nebo vylepšení Služby a (ii) (dočasně nebo trvale) deaktivovat, omezit nebo odstranit Službu nebo váš Profil.

4.4 Společnost Sportpartner není nijak zodpovědná za škody v důsledku (dočasné) nedostupnosti nebo (přechodného) výpadku Webových stránek a/nebo Služby.

4.5 Společnost Sportpartner neposkytuje žádné záruky, sliby ani ochrany ve vztahu ke kvalitě, bezpečnosti, legitimitě, integritě a správnosti Webových stránek a Služby, není-li v těchto podmínkách stanoveno jinak.

4.6 Jste zodpovědní za zakoupení a/nebo řádné fungování infrastruktury a zvukové telekomunikace (včetně připojení k internetu), které jsou nutné pro řádné využívání Služby.Článek 5 Použití Služby

5.1 Společnost Sportpartner nemá žádné znalosti ani se nijak nezapojuje do Obsahu. Sportpartner není zprostředkovatelská agentura. Účelem Služby je pouze shromáždit lidi, kteří hledají kamaráda na sport. Sportpartner nevykonává kontroly týkající se charakteristik a vlastností uživatelů. Sportpartner proto nepřijímá žádnou odpovědnost za kvalitu a vlastnosti Uživatelů a nenese žádnou odpovědnost za škody plynoucí z inzerce nebo vybraných kandidátů.

5.2 Výběr musíte provést sami, musíte zahájit rozhovory a přijmout opatření na základě vašich přání a kritérií. Výběr a rozhodnutí udržovat kontakt s určitým Uživatelem nebo uskutečnit schůzku jsou zcela pod vaší kontrolou. Společnost Sportpartner se důrazně nezapojuje do kontaktu, který vzniká v souvislosti se Službou mezi uživateli, ani při takových schůzkách a/nebo opatřeních, která mohou vzniknout v důsledku tohoto kontaktu. V případě, že jste nespokojeni nebo máte stížnost na Uživatele, můžete nás o tom informovat tak, že budete kontaktovat zákaznický servis společnosti Sportpartner.

5.3 Jste plně zodpovědní a nesete odpovědnost za všechny akce, které podniknete s pomocí Webových stránek a/nebo Služby.

5.4 Uživateli a/nebo návštěvníkovi není povoleno:

 • a. používat k vyhledávání na Webových stránkách nebo v Databance jiné nástroje než ty, které jsou schváleny společností Sportpartner, a ani dolování dat, roboty nebo jiné prostředky pro sběr dat nebo použití softwarových a/nebo hardwarových nástrojů a/nebo řešení (prováděné autonomně nebo poskytované třetími stranami) v rozsahu, v němž se zaměřují na převzetí jakýchkoli informací, které jsou zpřístupněny prostřednictvím Databanky nebo jakýmkoli jiným způsobem, k vytváření pastí, vyhledávání nebo jiným neoprávněným způsobem používat a/nebo prohlížet Databanku;
 • b. shromažďovat informace jiných Uživatelů prostřednictvím Služby, používat je k jiným účelům než uvedeným v těchto Uživatelských podmínkách bez důrazného písemného souhlasu společnosti Sportpartner;
 • c. šířit, zveřejňovat, prodávat, používat pro komerční účely nebo jinak zpřístupňovat třetím stranám Obsah získaný prostřednictvím Služby;
 • d. využít k provedení jedné z akcí uvedených v tomto článku třetí stranu.


Článek 6 Souhlas

6.1 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Profily a/nebo jiný Obsah, který zpřístupníte prostřednictvím Služby, mohou být použity Uživateli. Berete na vědomí, že společnost Sportpartner nemá žádný vliv na dodržování těchto Uživatelských podmínek jinými uživateli a/nebo třetími osobami.

6.2 Není dovoleno zveřejňovat Obsah:

 • a. který je diskriminační v otázkách vzhledu, rasy, náboženství, pohlaví, kultury, zázemí nebo je jinak považován za urážlivý nebo nevhodný, a to podle uvážení společnosti Sportpartner;
 • b. který vyzývá k násilí a/nebo obtěžování jiné osoby nebo osob, což vede nebo je výsledkem vykořisťování nebo zneužívání druhých nebo pokud jde o podporu a realizaci nezákonných aktivit;
 • c. který podle názoru společnosti Sportpartner porušuje slušnost nebo dobrý vkus nebo je násilný;
 • d. ve kterém jsou vyžadovány osobní údaje od nezletilých osob, ve kterém jsou zpřístupněné osobní údaje ostatních nebo ve kterém jsou uvedené vaše kontaktní údaje;
 • e. který obsahuje viry, trojské koně, červy, boty nebo jiný software, který může poškodit, znefunkčnit nebo znepřístupnit práci na počítači, který dokáže provést vymazání nebo který dokáže narušit technické zabezpečení Webových stránek a/nebo počítačových systémů společnosti Sportpartner;
 • f. který je založen na nepravdivosti a/nebo je zavádějící nebo který spočívá v předpokladu falešné identity a/nebo nesprávně naznačuje, že uživatel je spojen se Sportpartner;
 • g. který je ve formě řetězového dopisu nebo nevyžádané pošty a/nebo jsou vyžadována hesla nebo jiné informace, které jsou vyžadovány pro komerční nebo protiprávní účely.
 • h. který porušuje práva společnosti Sportpartner a/nebo třetích stran, mimo jiné včetně práv duševního vlastnictví nebo práv týkajících se ochrany soukromí;
 • i. který porušuje tyto Uživatelské podmínky, Zásady ochrany osobních údajů nebo jakákoli platná nařízení a/nebo právní předpis, který je jakýmkoliv způsobem jinak neoprávněný nebo může poškodit zájmy a pověst Sportpartner.

6.3 Společnost Sportpartner si vyhrazuje právo zkrátit, změnit, odmítnout nebo odstranit Obsah z Webových stránek, je-li to dle názoru společnosti Sportpartner nezbytné, aniž by to mohlo vést jakýmkoli způsobem ke vzniku vašeho nároku na náhradu škody a/nebo odpovědnosti společnosti Sportpartner.

6.4 Pokud se domníváte, že určitý Obsah porušuje vaše práva nebo práva jiného Uživatele nebo třetí osoby, okamžitě o tom uvědomíte společnost Sportpartner způsobem uvedeným v článku 12 o náhradě škody a/nebo odpovědnosti Sportpartner.Článek 7 Platba

7.1 V závislosti na vybraném odběru můžete Službu získat zdarma nebo za platbu. Cena za používání Služby závisí na zvoleném odběru. Předplatné a související ceny jsou uvedeny na Webové stránce. Náklady na předplatné, které byly uzavřeny prostřednictvím služby iPhone App, jsou vyšší, protože část transakčních nákladů, které Apple platí měsíčně, je přenesena na uživatele. Předplatné, které bylo uzavřeno prostřednictvím aplikace iPhone, můžete zrušit prostřednictvím vašeho účtu iTunes. Ceny zahrnují DPH a další vládní poplatky, pokud není uvedeno jinak. Dle výchozího nastavení je členství obnovováno automaticky, aby nedošlo ke ztrátě kontaktů a konverzací. Automatické obnovení členství lze vypovědět kdykoli, až 24 hodin před datem obnovení. Obnovení lze vypovědět v uživatelském nastavení nebo předáním takové žádosti formou e-mailu na naše oddělení podpory.

7.2 Společnost Sportpartner je oprávněna měnit příslušné ceny s oznamovací dobou minimálně tři měsíce. Pokud nechcete takovou úpravu přijmout, můžete používání Služby ukončit a odstranit svůj Profil v závislosti na datu, kdy by změna vstoupila v platnost, nebo zvolit bezplatný odběr a profil si zachovat.

7.3 Platba probíhá způsobem popsaným na Webových stránkách. V případě opožděné platby má společnost Sportpartner právo s okamžitou platností zrušit smlouvu nebo pozastavit či omezit přístup ke Službě až do okamžiku, kdy splníte všechny své (platební) závazky, včetně nákladů a úroků.

7.4 Reklamace týkající se faktur a/nebo Služby nepozastavují vaši platební povinnost.Článek 8 Práva duševního vlastnictví

8.1 Práva duševního vlastnictví týkající se služby, včetně Webových stránek a Databanky, jakož i informace, které jsou k dispozici prostřednictvím Webových stránek a Služeb, jako jsou texty, vzhled a dojem, šablony profilů, videa – zvukový, vizuální nebo fotografický materiál s výjimkou Obsahu spočívá na společnosti Sportpartner a/nebo jeho poskytovatelích licencí.

8.2 Za podmínek stanovených v těchto Uživatelských podmínkách vám společnost Sportpartner uděluje omezené, osobní, odvolatelné, nevýlučné, nepodléhající licencování a nepřevoditelné pevné podmínky pro přístup ke Službě a její používání, včetně Databanky, Obsahu a Webových stránek pro účely popsané v těchto Uživatelských podmínkách.

8.3 V zásadě si ponecháváte práva duševního vlastnictví týkající se Obsahu, který jste zveřejnili. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vytvářením/nahráváním Obsahu automaticky udělujete společnosti Sportpartner bezplatnou, celosvětovou, neodvolatelnou, sub-licenční licenci na převoditelnou reklamu za účelem zveřejnění a vynásobení tohoto Obsahu a jeho vkládání do Databanky, to je nutné v souvislosti s nabídkou Služby.

8.4 Důrazně se vzdáváte všech osobnostních práv uvedených v článku 25 zákona o autorských právech („Auteurswet“), včetně práva odkazovat na vaše jméno a práva odmítnout změny v rozsahu, který je povolen podle tohoto statutárního článku.

8.5 Společnosti Sportpartner zaručujete, že jste držitelem plných práv týkajících se Obsahu a že jste plně oprávněni udělit licenci, jak je zamýšleno v tomto článku, společnosti Sportpartner.

8.6 Je výslovně zakázáno stahovat, kopírovat, modifikovat, reverzně inženýrovat, zpřístupňovat veřejnosti nebo používat pro jiné účely než ty, které jsou uvedeny v těchto Uživatelských podmínkách, veškeré informace, které jsou zpřístupněny prostřednictvím Služby nebo Webové stránky, pokud společnost Sportpartner nebo příslušný držitel práv poskytli svůj souhlas k této nebo závazné nizozemské právní úpravě umožňují takové užití.Článek 9 Ochrana osobních údajů

9.1 Během vytváření profilu a poskytování Služby poskytujete společnosti Sportpartner osobní údaje. Tyto (osobní) údaje budou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Sportpartner a příslušnými právními předpisy.Článek 10 Záruky

10.1 Vůči společnosti Sportpartner máte odpovědnost a společnost Sportpartner chráníte před všemi škodami a náklady, které společnost Sportpartner utrpí nebo které vzniknou v důsledku (i) způsobeného nedostatku v souladu s Dohodou, (ii) jakýchkoli vašich činností při používání Služby nebo (iii) protiprávního jednání. Veškeré vzniklé náklady a škody, které společnost Sportpartner utrpěla a které jsou jakýmkoli způsobem spojeny s těmito nároky, budou z vaší strany kompenzovány.

10.2 Společnosti Sportpartner zaručujete, že informace, které poskytnete po vytvoření svého profilu a po zveřejnění vašeho Obsahu, jsou úplné, aktuální a správné. Berete na vědomí a rozumíte, že správnost, aktuálnost a úplnost vámi poskytnutého Obsahu má pro optimální fungování služby velký význam.

10.3 Společnosti Sportpartner zaručujete, že máte právo využívat Službu a že budete jednat v souladu s těmito Uživatelskými podmínkami. Společnost Sportpartner zabezpečujete vůči nárokům třetích stran na základě tvrzení, že používání Služby z vaší strany, a to i včetně, nikoli však výlučně, zveřejnění Obsahu, je jakýmkoli způsobem neoprávněné.Článek 11 Zodpovědnost

11.1 Společnost Sportpartner nepřijímá žádnou odpovědnost za škodu v důsledku poskytování Služby nebo nelegitimní činnosti nebo jinak, pokud to dovoluje povinné právo.

11.2 Pokud společnost Sportpartner nese odpovědnost za škody na jakémkoli účtu, je tato odpovědnost vždy omezena na každou událost (přičemž souvislá série událostí se počítá jako jediná událost) ve vztahu k poplatkům, které jste skutečně zaplatili společnosti Sportpartner (bez DPH) za Službu, ze které odpovědnost společnosti Sportpartner vyplývá.

11.3 Společnost Sportpartner v žádném případě nenese odpovědnost za následnou škodu, rovněž včetně čisté finanční škody, ztráty obratu a zisku, ztráty dat a nemateriálních škod, ve vztahu ke Službě nebo v jejím důsledku.

11.4 Omezení odpovědnosti uvedené v tomto článku neplatí v případě úmyslného záměru nebo záměrné nedbalosti samotné společnosti Sportpartner a/nebo jejího vedení.

11.5 Podmínkou jakéhokoli práva na kompenzaci škod je vždy to, že škodu nahlásíte společnosti Sportpartner poté, co k ní dojde, co nejdříve to bude možné, a oznámení bude podáno v písemné formě. Každá žádost o kompenzaci škod vůči společnosti Sportpartner bude promlčena po uplynutí 12 měsíců od okamžiku, kdy byla podána.Článek 12 Nahlášení nelegitimních informací

12.1 Společnost Sportpartner není odpovědná za škody v souvislosti s (nelegitimním) použitím Webových stránek. Společnost Sportpartner je vázána pouze podmínkami, které jsou uvedeny níže, po převzetí zprávy musí odstranit chybně nelegitimní obsah nebo musí ukončit neoddiskutovatelně nelegitimní aktivity.

12.2 Společnost Sportpartner si vyhrazuje právo udělit žádost o blokování materiálu nebo ukončení aktivity pokud má legitimní základy pro pochybnosti o správnosti zprávy nebo legitimitě předloženého důkazu nebo pokud vyžaduje vážení zájmů. V takovém kontextu může společnost Sportpartner například požadovat soudní řízení u kompetentního soudu v Nizozemí, přičemž během řízení bude prokázáno, že veškerý relevantní materiál nebo aktivita jsou neoddiskutovatelně nelegitimní.

12.3 Společnost Sportpartner nebude muset být stranou řešící spor mezi osobou podávající hlášení a jakoukoli třetí stranou.

12.4 Osoba, která podává hlášení, chrání společnost Sportpartner před jakýmkoli nárokem třetích stran v souvislosti s blokováním nebo odstraněním materiálu nebo ukončením činností. Záruka se rovněž týká veškerých škod a nákladů, které společnosti Sportpartner vzniknou, které bude moci i nadále utrpět nebo které společnosti Sportpartner vznikly v souvislosti s takovým nárokem, a to včetně – neomezené – náhrady nákladů na právní zastoupení.Článek 13 Doba trvání a ukončení

13.1 Pokud využíváte bezplatného odběru, máte právo používání Služby kdykoli ukončit a zrušit svůj profil.

13.2 Při prvotní platbě za předplatné na fixní období, zrušení nelze provést předčasně a společnost Sportpartner není povinna vracet žádné předem uhrazené poplatky související s používáním Služby v případě, že Službu ukončíte předčasně nebo že odstraníte svůj Profil. Je-li Služba po původní době trvání prodloužena, Službu lze zrušit s výpovědní lhůtou jednoho (1) měsíce. V tomto případě vám již uhrazené částky budou vráceny v proporční sumě.

13.3 Společnost Sportpartner poukazuje na to, že nemůžete využít období odmlky, jak je uvedeno v článku 7: 46d oddíl 1 BW (Nizozemský občanský zákoník). A to vzhledem k tomu, že službu okamžitě provede společnost Sportpartner podle vašeho souhlasu, jak je uvedeno v článku 7: 46i oddíl 5 pod 1 BW. V ČR to samé platí pro zákon § 1818, § 1820 odst. 1 písm. f), § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – lhůta 14 dní na odstoupení od smlouvy bez důvodu se nevztahuje na služby a software.

13.4 V případě odstoupení od smlouvy nedojde k žádnému výpadku toho, co společnost Sportpartner již dodala a/nebo uskutečnila, a související platební povinnosti. Částky, které společnost Sportpartner fakturovala před zrušením v souvislosti s tím, co v rámci dohody již řádně provedla nebo dodala, zůstávají plně splatné, s patřičným ohledem na to, co je uvedeno v předchozím odstavci a v okamžiku zrušení smlouvy se stanou plně vymahatelnými.

13.5 Po ukončení smlouvy z jakéhokoli důvodu vaše právo na užívání služby zaniká s okamžitým účinkem a okamžitě vám bude odepřen přístup ke Službě. Po ukončení z jakéhokoli důvodu společnost Sportpartner váš profil okamžitě odstraní. Společnost Sportpartner si vyhrazuje právo užívat veškerý Obsah, jak je stanoveno v článku 8. Po ukončení smlouvy však společnost Sportpartner na základě vaší žádosti veškerý Obsah odstraní nebo anonymizuje. Společnost Sportpartner není po ukončení smlouvy povinna obsah či jinak převádět.Článek 14 Různé

14.1 Na tyto Uživatelské podmínky a na veškeré použití Služby a Webových stránek se vztahuje nizozemská legislativa. Použití Vídeňské obchodní dohody (CISG) je důrazně vyloučeno.

14.2 Veškeré spory, ke kterým dojde mezi vámi a společností Sportpartner, budou předány kompetentnímu soudu v distriktu Amsterdam, bez ohledu na to, zda povinné právo stanoví, že spor musí být předán jinému soudu.

14.3 Společnost Sportpartner může převést práva a závazky vyplývající z těchto Uživatelských podmínek na třetí strany a bude vás o tom informovat. Pokud takový převod závazků na třetí stranu považujete za nepřijatelný, můžete používání Služby ukončit a zrušit svůj Profil.

14.4 V případě, že se tyto Uživatelské podmínky stanou částečně neplatnými, pak vy i společnost Sportpartner zůstáváte vázáni zbývající částí. Společnost Sportpartner nahradí neplatnou část ustanoveními, která jsou platná a jejichž právní důsledky, pokud jde o podstatu a obsah těchto Uživatelských podmínek, co nejvíce odpovídají podmínkám neplatné části.